Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


KLASY I-III

KONKURSY > ORTOGRAFICZNY

V WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
"ORTOGRAFICZNE ASY"
DLA KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

Cele:
      - motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji,
      - doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie,
      - rozwijanie umiejętności pisania ze słuchu, zachęcanie do starannego i estetycznego zapisu wyrazów,
      - odkrywanie talentów polonistycznych, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności.

Organizacja i przebieg konkursu:

1. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:
      - uczniów klas I,
      - uczniów klas II,
      - uczniów klas III.

2. Eliminacje konkursowe przebiegają w dwóch etapach:
      I etap - eliminacje szkolne,
      II etap - eliminacje międzyszkolne - finał wojewódzki.

3. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa na podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów. Protokół z przebiegu konkursu ( pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu
(
1 uczeń kl. I, 1 uczeń kl. II i 1 uczeń kl. III) SKK przesyła do 8 stycznia 2016 r. na adres organizatorów:

   Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk
   (tel./fax 301 34 96, 300 05 49; e-mail: gsp57@wp.pl).

W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko nauczyciela.
Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

4. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 6 lutego 2016 r. o godz. 10.00. Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:
   - dyktanda słuchowego,
   - zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań WKO).

5. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół biorących udział w konkursie.

6. W ciągu trzech dni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku - www.sp57gda.pl listy uczestników Konkursu "Ortograficzne Asy" wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

7. Podsumowanie Konkursu i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie się 10 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w SP nr 57 w Gdańsku.

8. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

            Organizatorki Konkursu


            Ewelina Michna i Aldona Kotarak


Powrót do treści | Wróć do menu głównego