Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


KLASY IV-VI

KONKURSY > ORTOGRAFICZNY


XIV WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
DLA KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

Cele:
      - motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji,
      - doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie
        (kształcenie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu),
      - motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem poprawności ortograficznej,
      - uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

Organizacja i przebieg konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
      - uczniów klas IV,
      - uczniów klas V,
      - uczniów klas VI.

2. Zmagania konkursowe przebiegają w dwóch etapach:
      I etap - eliminacje szkolne,
      II etap - eliminacje międzyszkolne - finał wojewódzki.

3. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa (na podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów). Protokół z przebiegu konkursu (
pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu (2 uczniów kl. IV, 2 uczniów kl. V i 2 uczniów kl. VI) SKK przesyła do 8 stycznia 2016 r. na adres organizatorów:

   Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk
   (tel./fax 58 301 34 96, 58 300 05 49; e-mail: gsp57@wp.pl).

W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko polonisty.
Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

4. Eliminacje międzyszkolne odbędą się
30 stycznia 2016 r. o godz. 10.00. Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:
   - dyktanda słuchowego,
   - zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (
patrz: zakres wymagań WKO).

5. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści ze szkół biorących udział w konkursie.

6. W ciągu dziesięciu dni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku -
www.sp57gda.pl listy uczestników XIV WKO wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

7. Podsumowanie XIV WKO i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie się
10 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w SP nr 57 w Gdańsku.

8. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

            Organizatorki konkursu

            Maria Bindas i Danuta Płókarz


Powrót do treści | Wróć do menu głównego