Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


KONCEPCJA ...

DOKUMENTY SZKOLNE

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Szkoły Podstawowej nr 57

im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku
na lata 2011 - 2016


      I. Wstęp

Koncepcję organizacji i zarządzania Szkołą Podstawową nr 57 im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku opracowałam w oparciu o:
- aktualnie obowiązujące akty prawne - głównie Ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego i inne, a także obowiązujące w szkole dokumenty takie jak Statut Szkoły, WSO oraz regulaminy wewnątrzszkolne,
- podstawowe zasady zawarte w najwyższym akcie prawnym Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka,
- własne doświadczenia i przemyślenia wynikające z bycia nauczycielem i sprawowania funkcji wicedyrektora.

      
II. Charakterystyka i organizacja pracy szkoły

Szkoła, którą chciałabym kierować, posiada wyraźnie określoną i zaakceptowaną przez uczniów, nauczycieli i rodziców wizję i misję, którą chciałabym kontynuować z jednoczesnym wprowadzaniem zmian i ulepszeń w każdym obszarze jej działania.

      -
Wizja szkoły

   Cytat: "Społeczność szkolna dąży do tego, aby nasza szkoła była wysoko oceniana przez środowisko, w którym funkcjonuje. Szkoła ma cieszyć się pełnym zaufaniem rodziców, aby wybierali ją jako miejsce wszechstronnego rozwoju ich dziecka. Chcemy wychować człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, umiejącego żyć z innymi i dla innych. Chcemy wychować człowieka znającego swoje korzenie, przeszłość, historii i potrzeby swojej Ojczyzny, umiejącego korzystać z dóbr kultury.

      -
Misja szkoły

   Cytat: "Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie ucznia do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, jego wszechstronny i harmonijny rozwój zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Chcemy, aby każdy uczeń osiągnął sukces, umiał żyć z innymi i dla innych, poznał swoje korzenie przeszłość, historię i kulturę narodową, szanując także kulturę i tradycję innych narodów. Realizację naszego celu będzie wspierać humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich i uniwersalnych podstawach, partnerskie relacje między dorosłymi i dziećmi oraz demokratyczny model funkcjonowania społeczności szkolnej. Wspólną pracą przygotujemy uczniów do życia, do radzenia sobie z konkretnymi problemami i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka".


Pełny tekst koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Wł. Andersa w Gdańsku na lata 2011 - 2016


Powrót do treści | Wróć do menu głównego