Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


PROGRAM WYCHOWAWCZY

DOKUMENTY SZKOLNE

****************************************

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
W GDAŃSKU, UL. AKSAMITNA 8


"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby człowiek był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

                                    Jan Paweł II
Misja szkoły


      Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie ucznia do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, jego wszechstronny i harmonijny rozwój zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Chcemy, aby każdy uczeń osiągnął sukces, umiał żyć z innymi i dla innych, poznał swoje korzenie, przeszłość, historię i kulturę narodową i równocześnie szanował kulturę i tradycje innych narodów.
      Realizację naszego celu będzie wspierać humanistyczny system wartości oparty na chrześcijańskich podstawach, partnerskie relacje między dorosłymi i dziećmi oraz demokratyczny model funkcjonowania społeczności szkolnej. Wspólną pracą przygotujemy uczniów do życia, do radzenia sobie z konkretnymi problemami i otwarcia się na potrzeby innego człowieka.

Wizja szkoły


      Społeczność szkoły dąży do tego, aby nasza szkoła była wysoko oceniana przez środowisko, w którym funkcjonuje. Szkoła ma cieszyć się pełnym zaufaniem rodziców, aby wybierali ją jako miejsce wszechstronnego rozwoju ich dziecka. Chcemy wychować człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, troskliwego, umiejącego żyć z innymi i dla innych. Chcemy wychować człowieka znającego swoje korzenie, przeszłość, historię i potrzeby swojej ojczyzny, umiejącego korzystać z dóbr kultury.


PROGRAM WYCHOWAWCZY

      Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Zadania te są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, oraz są określone przez uczniów, nauczycieli i rodziców w drodze konsultacji.

Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności:

- powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły;
- powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych;
- powinności wychowawców klasowych;
- treści wychowawcze, zawarte w statucie szkoły;
- harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych;
- istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne;
- zasady współpracy wychowawczej z rodzicami;
- zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym;
- zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego.


Szkolny program wychowawczy obejmuje:

- Podstawę prawną
- Standardy oceny jakości pracy
- Cele wychowania
- Warunki realizacji celów wychowawczych
- Obszary działań wychowawczych
- Wzór osobowy absolwenta
- Wzór osobowy nauczyciela wychowawcy
- Działania na poszczególnych obszarach pracy wychowawczej
- Współpracę z rodzicami
- Zadania wychowawcze samorządu uczniowskiego
- Wychowawczą działalność biblioteki szkolnej
- Wychowawczą rolę świetlicy
- Współpracę z samorządem lokalnym
- Postanowienia końcowe

Pełny tekst programu wychowawczego ...


****************************************


Powrót do treści | Wróć do menu głównego