Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


REGULAMIN RADY

RADA RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDAŃSKU


1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku.

2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem.

I. Cele i zadania Rady Rodziców

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest:

- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych szkoły
- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.
- współdziałanie ze szkołą w stałym polepszaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszaniu jej wyników
- uświadamianie rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania zadań domowych
- oddziaływanie na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie
- pomoc w organizowaniu użytecznych prac dla szkoły i środowiska

II. Organizacja działań rodziców i Rady Rodziców

1. Podstawową jednostką organizacyjną ogółu rodziców szkoły jest zebranie klasowe.
2. Zebranie wybiera spośród siebie Radę Klasową Rodziców składającą się z 3 osób (tzw. trójka klasowa) wybieranych w głosowaniu jawnym na ogólnym zebraniu klasowym rodziców.
3. Rada Klasowa Rodziców działa we współpracy z wychowawcą klasy .
4. Klasowa Rada Rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego i skarbnika.
5. Klasowa Rada Rodziców wybiera jednego przedstawiciela tej Rady do Rady Rodziców Szkoły.
6. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
- prezydium (zarząd) Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców
- Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców
7. Prezydium (zarząd) składa się z co najmniej 3 członków tak, by można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
8. Prezydium Rady Rodziców - spośród członków Rady - może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
9. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu. Komisja Rewizyjna podsumowuje kadencje ustępującej Rady Rodziców, oraz kontroluje wykonanie planu finansowo-gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców, zgodność z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków Rady Rodziców.
10. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września roku następnego. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej oraz podlega ocenie komisji rewizyjnej. Członkowie Rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach Rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą Radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebrania rodziców.
11. Członkowie Rady Rodziców pełnią funkcje honorowo i społecznie.
12. Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo - gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy Rad Klasowych Rodziców.
13. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
14. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowana jest w kancelarii szkoły.
15. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodziców:
- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym
- informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki
- plenarna dyskusja programowa
- wolne głosy i wnioski
- wybory nowych organów Rady Rodziców

III. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

1. Uchwały podejmuje się większością 50% plus jeden głos przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do klasowych Rad Rodziców i Rady Rodziców szkoły

1. Wybory do klasowej Rady Rodziców oraz przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników zebrania klasowego.
4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
- ze składek rodziców
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji
- innych

2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Szkoły.
3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
- dofinansowanie imprez i zabaw np. z okazji Dnia Dziecka
- sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych
- zakup środków dydaktycznych
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
- inne uzasadnione cele

6. Do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
7. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania w nim środków oraz obiegu dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
8. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

VI. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej

VII. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły mogą odwoływać się do organu bezpośredniego nadzorującego szkołę.


Za Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący
Rady Rodziców


Powrót do treści | Wróć do menu głównego