Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


WNIOSKI Z EWALUACJI

INFORMACJE

******************************************************

WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ


1. Prowadzona przez szkołę ilościowa i jakościowa analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu uczniów klas VI na przestrzeni ostatnich 3 lat wykazuje wzrost wyników szkoły. Wyniki sprawdzianu lokują Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku w grupie szkół ze średnimi i wyżej średnimi wynikami w znormalizowanej skali staninowej.

2. W szkole prowadzi się analizę osiągnięć uczniów. Wnioski z analizy przekładają się na modyfikację metod i form nauczania tak, aby wszyscy uczniowie mogli osiągnąć lepsze wynik, a uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowuje się programy, formy i metody pracy do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych.

3. Uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, konkursach, zawodach sportowych, angażują się w organizację imprez środowiskowych, co korzystnie wpływa na ich osiągnięcia szkolne i rozwój społeczny. Nie wszyscy uczniowie korzystają jednak z dodatkowej ofert szkoły.

4. Dzieci czują się bezpiecznie w szkole. Inicjatywy uczniów są uwzględniane w planach i modyfikacjach programów wychowawczych. Rodzice nie zawsze otrzymują informacje na temat zagrożeń zdiagnozowanych przez szkołę.

5. W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie, nauczyciele zaangażowani są w prace zespołu w wystarczającym stopniu. Większość nauczycieli jednak pracuje samodzielnie, mimo iż deklarują korzystanie z pomocy zespołu przy rozwiązywaniu problemów.

6. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora umożliwia realizację procesów edukacyjnych zachodzących w szkole. Wnioski wynikające z nadzoru formułowane są na poziomie bieżących potrzeb organizacyjnych (wprowadzane w życie wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, poprawiają dyscyplinę pracy) oraz zmieniających strategię działań szkoły (poprawa frekwencji, kształtowanie pożądanych postaw, zapewnienie uczniom możliwości rozwoju).

7. Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły są wystarczające do realizacji podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Szkoła podejmuje systemowe działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego.

       
Jak czytać raport z ewaluacji (wyszukiwarka raportów)...

******************************************************


Powrót do treści | Wróć do menu głównego