REGULAMIN ZACHOWANIA

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 

im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Uczniowie mają obowiązek przestrzegania przepisów Statutu Szkoły, a w szczególności:
 

  • chronienia własnego życia i zdrowia,
  • przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
  • stosowanie się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
  • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.


Zajęcia

Uczniowie mają obowiązek:
 

  • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
  • aktywnego udziału w lekcjach,
  • systematycznego, sumiennego i starannego odrabiania prac domowych,
  • przestrzegania zasad porządkowych,
  • uzupełnianie braków wynikających z nieobecności,
  • wyłączania telefonów komórkowych wraz z dzwonkiem na lekcje.


Sala lekcyjna

Uczniowie powinni:
 

  • dbać o wygląd sali lekcyjnej (za jej wygląd odpowiada gospodarz klasy z wychowawcą),
  • przygotować klasę do lekcji (za starcie tablicy, przyniesienie kredy i wypłukanie gąbki odpowiadają dyżurni),
  • zajmować wyznaczone przez nauczyciela miejsca i nie zmieniać ich bez zezwolenia,
  • niezwłocznie informować nauczyciela o wszystkich uszkodzeniach sprzętu lub pomocy naukowych,
  • dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
  • pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku.


Odpoczynek na przerwach

Uczniowie maja prawo do odpoczynku w przerwach miedzylekcyjnych.

Uczniowie powinni:
 

  • przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa (np. nie powinni biegać, siedzieć na schodach, blokować przejść ewakuacyjnych),
  • stosować się do zaleceń nauczyciela dyżurującego,
  • dbać o kulturę zachowania i języka,
  • zachowywać zasady higieny osobistej i higieny otoczenia,
  • przebywać na piętrze na którym mają kolejną lekcję.


Uczniowie mają obowiązek
 

  • traktowania wyborów do władz samorządu z powagą aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
  • respektowania uchwał samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełnił swoich funkcji.


REGUŁY ŻYCIA W SZKOLE

Procedury zajęć
 

  • uczniowie ustawiają się parami przed salą lekcyjną zaraz po pierwszym dzwonku rano i po każdej zakończonej przerwie,
  • uczeń spóźniony od razu się usprawiedliwia,
  • bez wyraźnej potrzeby uczeń nie porusza się po klasie, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
  • dzwonek jest sygnałem informującym nauczyciela o zakończeniu zajęć,
  • klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek.


Inne procedury
 

  • nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona od razu po powrocie do szkoły,
  • zwolnienie ucznia z zajęć następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców, a w przypadkach nagłych telefonicznie,
  • o każdym przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje rodziców ucznia,
  • w dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły w galowym mundurku szkolnym, a w pozostałe dni chodzą ubrani w mundurek szkolny,
  • po wejściu do budynku szkolnego uczniowie zmieniają obuwie.


Inne ważne ustalenia 
 

  • w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły (czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatnich zajęć, w tym pozalekcyjnych w palnie zajęć ucznia),
  • w czasie długich przerw, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie przebywają na boisku szkolnym,
  • uczniowie nie mogą przebywać na schodach,
  • podczas przerw uczniowie mogą przebywać w salach lekcyjnych tylko w obecności nauczyciela,
  • zasady korzystania z biblioteki szkolnej i świetlicy określają odrębne przepisy.


Szatnia szkolna
 

  • jest otwierana przez pracownika obsługi 1o minut przed rozpoczęciem lekcji,
  • w wyznaczonej części szatni uczniowie zawieszają na wieszakach swoje ubrania, ustawiają obuwie, zachowują się spokojnie, i bezpiecznie dla siebie i innych uczniów,
  • o wszelkich trudnościach należy niezwłocznie informować nauczycieli wychowawców, nauczycieli dyżurujących lub pracowników obsługi,
  • do szatni uczniowie są sprowadzani przez nauczyciela kończącego z nimi lekcje,
  • uczniowie pozostawiają szatnie w nienagannym porządku.


Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 października 2006 roku po uprzednich konsultacjach z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców. 

Nowelizacja (tekst jednolity) dokonana w dniu 8. 04. 2011 r.

Free Joomla! template by Age Themes