Zakres wymagań

 

Klasa I

 1. Pisownia wyrazów wielką literą: imiona, nazwiska, tytuły, nazwy geograficzne.
 2. Interpunkcja: przecinek przy wyliczaniu.
 3. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w liście.
 4. Stosowanie zasady pisowni „nie” z czasownikami.
 5. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Uzasadnianie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym (ogród – ogrody).
 6. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym.
 7. Pisownia wyrazów z „h”.

 

Klasa II

 1. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
 2. Pisownia wyrazów wielką literą: imiona, nazwiska, tytuły, nazwy geograficzne, zwroty grzecznościowe, nazwy świąt.
 3. Stosowanie zasady pisowni „nie” z czasownikami.
 4. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Znajomość zasad pisowni wyrazów z „ó” wymiennym. Pisownia wyrazów w liczbie mnogiej z zakończeniami „-ów”.
 5. Pisownia wyrazów z „u”. Pisownia czasowników z zakończeniem „-uje".
 6. Znajomość zasad pisowni wyrazów z „rz” wymiennym (wymiana na „r”, „rz” po spółgłoskach, nazwy zawodów z zakończeniem „-arz”).
 7. Pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym.
 8. Pisownia wyrazów z „ż” (wymiana „ż” na „g”).
 9. Pisownia wyrazów z „h” i „ch”.

 

Klasa III

 1. Pisownia wyrazów wielką literą.
 2. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Pisownia wyrazów z zakończeniami „-ów”, „-ówka”.
 3. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym. Pisownia wyrazów „rz” po spółgłoskach.
 4. Pisownia wyrazów z „ż” wymiennym (na „g”, „s”, „z”, „ź”, „h”, „dz”) i niewymiennym.
 5. Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.
 6. Pisownia czasowników i przymiotników z przeczeniem „nie”.

XVII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny

 

Zakres wymagań

 

 1. Pisownia zmiękczeń (w tym zakończeń bezokoliczników).

 

 1. Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (z uwzględnieniem pisowni przedrostków roz-, bez-, wz-, wez-, ws-, wes- oraz zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -ctwo, -dztwo, -śba,- źba).

 

 1. Pisownia wyrazów z ó
 • wymiennym (na o, e, a) i niewymiennym;
 • w zakończeniach rzeczowników -ów, -ówka, -ówna (oraz wyjątki od tej zasady).

 

 1. Pisownia wyrazów z u
 • w formach osobowych czasowników czasu teraźniejszego i trybu rozkazującego zakończonych na – uje, -uj, (-uję, -ujesz itp.);
 • w zakończeniach: -unek, -ulec, -uszek, -utki, -usia, -unia itp.;
 • na początku i na końcu wyrazów (oraz wyjątki od tej zasady).

 

 1. Pisownia wyrazów z rz
 • wymiennym (na r) i niewymiennym;
 • po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, j, w, ch (oraz wyjątki od tej zasady);
 • w zakończeniach rzeczowników: -mistrz, -mierz, -arz, -erz.

 

 1. Pisownia wyrazów z ż
 • wymiennym (na g, dz, h, s, z, ź) i niewymiennym;
 • po spółgłoskach: r, l, ł, n;
 • w rzeczownikach zakończonych na –aż, -eż.

 

 1. Pisownia wyrazów z ch
 • wymiennym (na sz, s, ś) i niewymiennym;
 • na końcu wyrazów (oraz wyjątek od tej zasady);
 • po spółgłosce s.

 

 1. Pisownia wyrazów z h
 • wymiennym ( na g, z, ż) i niewymiennym;
 • w wyrazach obcego pochodzenia rozpoczynających się cząstkami hipo-, hydr-, hiper-

   hier-;

 • po spółgłosce z.

 

 1. Pisownia wyrazów z ą, ę
 • w wyrazach rodzimych lub całkowicie spolszczonych;
 • ę w M., B., W. lp. niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego, np. imię;
 • ę w B. lp. i ą w N. lp. w zakończeniach rzeczowników i przymiotników;
 • w zakończeniach czasowników:

- ę w 1. os. lp. i  ą w 3. os. lm. czasu teraźniejszego;

- ą, ę w czasie przeszłym, np. zdjął.

 

 1. Pisownia wyrazów z om, on, em, en
 • w wyrazach obcego pochodzenia;
 • w zakończeniach rzeczowników w C. lm. –om oraz –em w N. lp.
 1. Pisownia wyrazów wielką i małą literą
 • imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska, nazwy dynastii, rodów;
 • imiona własne zwierząt i drzew;
 • imiona własne bogów i postaci mitologicznych;
 • nazwy istot ze świata wierzeń, mitologii, fantastyki;
 • nazwy części świata, krajów, regionów i ich mieszkańców, przedstawicieli ras ludzkich

  i plemion;

 • nazwy gwiazd i ich układów oraz planet i ich mieszkańców;
 • nazwy mieszkańców miast, wsi, osiedli i dzielnic miast;
 • jedno i wielowyrazowe nazwy geograficzne (nazwy kontynentów, oceanów, mórz,

  cieśnin, gór, kanałów, puszcz itp.)

 • przymiotniki utworzone od nazw geograficznych;
 • nazwy miejscowe ( miast, wsi, osad);
 • nazwy ulic, placów, parków, skwerów, dzielnic i osiedli oraz zabytków, budowli

  i pomników;

 • nazwy świąt religijnych, państwowych oraz dni świątecznych;
 • nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów;
 • nazwy dni tygodnia, miesięcy i dłuższych okresów kalendarzowych;
 • nazwy województw;
 • nazwy ras zwierząt, gatunków i odmian roślin;
 • tytuły utworów literackich, filmów, dzieł sztuki;
 • tytuły czasopism, zgodnie z aktualnie obowiązującą zasadą (patrz: uchwała

  ortograficzna  Rady Języka Polskiego z 8 grudnia 2008 r.) – kl. VI, VII, VIII;

 • użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych, np. w korespondencji.

 

 1. Pisownia wyrazów z nie (z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym

      i najwyższym – kl. V-VI; z imiesłowami – kl. VII, VIII).

 

 1. Pisownia wyrazów z cząstką by (kl. V, VI, VII, VIII).

 

 1. Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych.

 

 1. Pisownia przymiotników złożonych typu ciemnozielony, biało-czarny.

 

 1. Pisownia zakończeń rzeczowników: -i, -ii, -ji.

 

 1. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.

 

 1. Stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, dwukropka, myślnika, cudzysłowu, znaku zapytania, wykrzyknika)
 • do wyznaczania granicy wypowiedzenia;
 • w zapisie dialogu;
 • stosowanie przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym (odpowiednio do użytych

   spójników; przecinek przed powtórzonymi spójnikami);

 • cudzysłów w zapisie tytułu;
 • cudzysłów w przytoczeniach cudzych słów oraz wyrazach użytych w znaczeniu

  przenośnym, ironicznym itp.;

 • użycie kropki w zapisie skrótów związanych z korespondencją i innych popularnych

       skrótów.

Free Joomla! template by Age Themes