II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM"

II  OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ  „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM"  pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE” Pod honorowym patronatem 
Burmistrza Polkowic  Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin organizuje:                                                                                                                                 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Skorpion Polkowice

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży  i ludzi starszych. Celem konkursu jest rozbudzenie  zainteresowania  różnymi gatunkami kwiatów rosnących w Polsce oraz nawiązanie współpracy przez mieszkańców z różnych regionów kraju w zakresie ochrony przyrody ojczystej.

I CELE KONKURSU:

* doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
* zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna jakim jest nasza przyroda , ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę przyrody na terenach leśnych,
* rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,
* nabywanie umiejętności logistycznych przez uczniów (uczniowie współorganizatorami konkursu),  

II. Przedmiot i warunki konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 roku życia oraz młodzieży, dorosłych i seniorów.

2. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Zapraszamy już dzisiaj do III edycji naszego konkursu „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM 2018” pod hasłem „KWIATY POD OCHRONĄ”                    

1. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki – prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

2. Prace płaskie można  wykonać  w formatach A4 - A2. Nie należy ich składać, oprawiać  ani rolować!                         

3. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40 cm x 40 cm.

4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

5. Każdy autor  może złożyć w konkursie od dwóch fotografii  w formacie min. 21 – 30 cm,  które stanowią komplet o tematyce konkursowej oraz zapis cyfrowy na CD.

6. Prace powinny być opisane - to jest posiadać imię i nazwisko, wiek autora, nazwę kwiatka naukową i łacińską, adres zamieszkania, dane opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy, e-mail.                                 

7. Jeżeli uczestnik konkursu dostarczy więcej niż 1 pracę, to może otrzymać  tylko 1 nagrodę, natomiast za pozostałe prace (jeżeli zdobędą uznanie jury) może otrzymać kwalifikację do wystawy pokonkursowej za, którą otrzyma  dyplom  kwalifikacji na wystawę.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
* Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, w internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych organizatorów oraz gminy i  nadleśnictwa. 
*  Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach. 
*Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów  dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2016 r. nr 101, poz.922 
* Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 
* Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości  wręczenia nagród.
* Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 sierpnia 2017 r.  
* Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatka, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artysyucznego [...]

Zobacz pełny regulamin: http://www.gim1.polkowice.pl/70-2015-2016/1035-i-og%C3%B3lnopolski-konkurs-plastyczny-%E2%80%9Ekwiat-dzie%C5%82em-doskona%C5%82ym%E2%80%9D.html

Free Joomla! template by Age Themes