Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
 8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. Dzieci nie stosujące się do regulaminu świetlicy będą skreślane z listy.
 • 2

Cele i zadania

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
  2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
  3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,  uzdolnień
  4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego
  5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
  6. Pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie wychowanków na obiad)
  7. Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole
 3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:
  1. Zajęcia dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy
  2. Imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne)
  3. Imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.)
 4. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.
 5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.
 6. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona dyrektorowi szkoły; zgłoszenie może być ustne.
 • 3

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6:30 do godziny 17:00.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona.
 4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).
 1. w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas 0- III, dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych .
 1. Zapisy do świetlicy odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach czerwca (poprzedniego roku szkolnego) i do 8 września bieżącego roku szkolnego dla osób, których sytuacja życiowa uległa zmianie.
 2. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
 3. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.
 4. Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły,  z powodu nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia lekcyjne..
 5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 6. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 7. Raz w półroczu pobierana jest dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy ( możliwa jest jednorazowa wpłata za cały rok szkolny). Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy. Składka na fundusz świetlicy jest dobrowolna na rzecz szkoły i nie podlega odliczeniom od podatku.
 8. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 9. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 10. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 11. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 12. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
  1. Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
  2. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery.
  3. Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych
  4. Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  5. Pomocy w nauce
  6. Życzliwego i podmiotowego traktowania
  7. Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień
  8. Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
  9. Poszanowania swojej i cudzej  własności
  10. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy
 2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
  2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
  3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w "ABC wychowanka świetlicy"
  4. Respektowania poleceń nauczyciela
  5. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.
  6. Za zniszczone mienie świetlicy odpowiadają rodzice.
 • 5

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej Nr 57 w Gdańsku  mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do znajomości dni, godzin i rodzaju zajęć dodatkowych na które uczęszcza dziecko.
 6. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do codziennego uczenia szacunku i subordynacji dziecka względem wychowawców i nauczycieli. Trzykrotne złamanie regulaminu/w szczególności wychodzenie z świetlicy bez zezwolenia, przemoc słowna, czy fizyczna w stosunku do dzieci, czy wychowawców, rażące nieposłuszeństwo/skutkuje skreśleniem z listy świetlicowej na czas określony.
 7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 6:30 i odebrania do godz. 17:00.Dwukrotne spóźnienie się rodzica po odbiór dziecka, bądź nie przestrzeganie czasowych zobowiązań zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej  skutkuje skreśleniem dziecka z listy świetlicowej.
 8. Rodzice codziennie wpisują godzinę odbioru dziecka oraz składają czytelny podpis na kartach odbioru dzieci.
 9. Rodzice (opiekunowie)  zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, sekretariacie, na stronie internetowej szkoły.
 • 6

Nagrody i kary

 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 4. Nagrody:
  1. Wyróżnienie - pochwała wobec grupy
  2. Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy
  3. Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom)
  4. Pochwała pisemna w dzienniczku ucznia
  5. Dyplom
  6. Podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego
  7. List gratulacyjny
  8. Nagroda rzeczowa
  9. Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolne
  10. Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły
 5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "ABC wychowanka świetlicy" i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 7. Kary:
 • Upomnienie ustne na forum grupy
 • Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów)
 • Uwaga pisemna w dzienniczku ucznia
 • Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy
 • Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły
 • Usunięcie dziecka ze świetlicy
 1. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzicami, kar, interwencji psychologa, pedagoga) może być usunięty  z  listy wychowanków  świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze  świetlicy mogą po raz kolejny  starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
  1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy
  2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
  3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań
  4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy
  5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
  6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, prowadzi zajęcia z dziećmi
  7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
  8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy
  9. Przestrzega dyscypliny pracy
  10. Sumiennie wypełnia obowiązki
  11. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
  12. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
  13. Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym
 2. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 3. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 4. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem ,psychologiem i Radą Pedagogiczną.

 

 

 • 8

 

Przyprowadzanie dzieci do świetlicy

 

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 3. Rodzice/opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w świetlicy.
 4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy szkolnej.
 5. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu zapisania na listę obecności.
 • 9

 

Odbieranie dzieci ze świetlicy

 1. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłaszają ten fakt na portierni, poświadczając czytelnym podpisem na karcie odbioru, udają się do szatni i oczekują na dziecko, które zostanie przyprowadzone przez nauczycielkę świetlicy.
 2. W przypadku, gdy w świetlicy pozostaje jedna nauczycielka, rodzic zostanie poproszony o podejście do świetlicy.
 3. Nauczycielka odnotowuje imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa osoby odbierającej oraz godzinę odbioru dziecka.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe.
 8. Jeżeli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod pieką nauczyciela, a dyrektor lub – w przypadku jego nieobecności – nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 9. Szkoła może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 10. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 11. Dziecko nie może opuścić świetlicy na prośbę telefoniczną osoby nieznanej wychowawcy ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub też innej osoby niewskazanej w karcie zgłoszenia.
 12. Wszelkie decyzje rodziców dotyczące zmian powrotu dziecka ze świetlicy do domu muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie i, jeśli to możliwe poparte informacją ustną lub telefoniczną.
 13. Po dwukrotnym niepunktualnym odebraniu ucznia ze świetlicy dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu dziecka z listy wychowanków świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzic dziecka karnie usuniętego ze  świetlicy może po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
 14. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I - III odpowiadają za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do świetlicy przed i po skończonych zajęciach.
 15. Wychowawca świetlicy na bieżąco kontroluje obecność dzieci na zajęciach. W przypadku nieobecności ucznia ustala jej przyczynę. W przypadku podejrzenia, że uczeń samowolnie nie zgłosił się na zajęcia, bezzwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę lub dyrekcję oraz rodziców.

 

 • 10

Sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi oraz informuje rodziców,  wychowawcę, dyrekcję.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 17:00 wychowawca podejmuje następujące działania:
  1. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
  2. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
  3. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie policję
  4. Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
  1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  2. Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską
  3. Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną
  4. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską
  5. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. Dwukrotne spóźnienie się rodzica po odbiór dziecka skutkuje skreśleniem z listy świetlicowej.
 • 11

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Dzienniki zajęć świetlicy.
 5. Tygodniowe karty monitorowania obecności.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 • 12

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. W świetlicy jest telefon wewnętrzny.
 4. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
 5. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację.
 6. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 7. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

 

 

 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 8. Staram się cicho pracować i bawić.
 9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
 10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 12. Dbam o porządek w sali.
 13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 15. Szanuję cudzą i swoją własność.
 16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 17. Dbam o higienę osobistą.
 18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
 19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

Free Joomla! template by Age Themes