01.06.2017 r.
w godz. 9:00 – 13:30 odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka.
Koordynator p.J.Kardasz, odpowiedzialne: p. K.Czapko, p.K.Jacewicz,
p.A.Lachowicz, p.M.Szymczak.

 

02.06.2017 r.
klasyfikacjia uczniów uczęszczających do MPNIJ.
Odpowiedzialna p.A.Krasota, p.H.Bryguła.

 

02.06.2017 r.
- wyjście klasy III A do lodziarni z okazji Dnia Dziecka.
Odpowiedzialne: p.M.Wróblewska, p.J.Mazurek.

 

05.06.2017 r.
termin wystawiania ocen końcoworocznych i poinformowania o nich uczniów
z jednoczesnym wpisem do dziennika elektronicznego.

 

05.06. 2017 r.
- badanie techniki głośnego czytania w kl. II B.
Odpowiedzialna: p. E. Kozłowska.

 

07.06.2017 r.
- wycieczka klasy III A na plażę Stogi.
Odpowiedzialne: p.M.Wróblewska, p. J.Mazurek

 

07.06.2017 r.
godz. 14:00 – pedagogiczna rada klasyfikacyjna.
Po radzie odbędzie się szkolenie dotyczące pisania świadectw w GPE,
proszę w miarę możliwości przyjść z laptopem.

 

 

09.06.2017 r.
- wycieczka klas 0 A, I A, II A i II B do Malborka, do Dinoparku
i Dragon parku. Odpowiedzialne: wychowawczynie klas.

 

Do 09.06.2017 r.
- oddawanie książek do biblioteki.
Odpowiedzialna: p. G.Jamka, wychowawcy klas.

 

12.06.2017 r.
termin dostarczenia wicedyrektorowi szkoły programów nauczania na rok
szkolny 2017/2018.

 

12.06.2017 r.
Warsztaty Akceptacji w klasie II A (godz. 9:50 – 11:30).

 

12.06. 2017 r
.
- konkurs pięknego pisania "Mistrz kaligrafii" dla uczniów kl. I - III.
Organizator: p. E. Kozłowska.

 

12-14.06.2017 r
. –
wycieczka uczniów klas VA, VIA i VIB do Przywidza.
Odpowiedzialne: wychowawczynie klas.

 

14.06.2017 r.
- udział klasy III A w rajdzie rowerowym.
Odpowiedzialne: p.M.Wróblewska. p.J.Mazurek.

 

14.06.2017 r.
termin dostarczenia przez nauczycieli do wicedyrektora listy podręczników
na rok szkolny 2017/2018.

 

16.06.2017 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyżur na świetlicy odbywa się zgodnie
z ustalonym we wrześniu harmonogramem.

 

19.06.2017 r. – termin opublikowania na stronie internetowej szkoły listy podręczników.

 

19.06.2017 r.
ostateczny termin składania sprawozdań i arkuszy samooceny
u wicedyrektora.

 

19.06.2017 r.
godz. 14:00 – rada pedagogiczna podsumowująca.

 

Od 19.06.2017 r.
- oddawanie podręczników (uczniowie klas IV - VI oddają we własnym
zakresie, uczniowie klas I – III po wcześniejszym umówieniu).
Odpowiedzialna: p. G.Jamka, wychowawcy klas.

 

19-20.06.2017 r.
termin drukowania świadectw i dyplomów. Odpowiedzialne:
p.A.Bąk-Jastrzębska, p.M.Nowakowska (świadectwa),
wychowawczynie klas (dyplomy).

 

21.06. 2017 r.
- wycieczka klasy III A do Oruńskiego Parku.

Odpowiedzialne: p. Małgorzata Wróblewska, p. Joanna Mazurek.

 

21-22.06.2017 r.
podpisywanie świadectw przez Dyrektorkę Szkoły.

 

22.06.2017 r.
ostateczny termin rozliczenia się z:
- dokumentacji nauczyciela i wychowawcy
(dokumenty należy złożyć u wicedyrektora),
- zabezpieczenia sprzętu i pomocy dydaktycznych
(sprzęt należy złożyć u p.J.Szlas).

 

22.06.2017 r.
-
Warsztaty Akceptacji w klasie III B (godz. 8:55 – 10:35).

 

23.06.2017 r.
zakończenie roku szkolnego:
- godz. 9:00 – klasy 0-III,
- godz. 10:30 – klasy IV – VI.

Odpowiedzialne za część artystyczną: p.E.Kozłowska (godz. 9:00),
p.J.Kardasz (godz.10:30), dekoracje p.L.Iwaniec.

 

26.06.2017 r. – godz. 10:00 – 11:00 posiedzenie komisji egzaminacyjnej na stopień
nauczyciela kontraktowego.

 

26-27.06.2017 r. - analiza arkuszy samooceny pracy nauczyciela.

 

23.-31.08.2017 r.
praca zespołów RP nad planami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
projektami edukacyjnymi, przygotowaniem sal lekcyjnych i innych
pomieszczeń do nowego roku szkolnego, analiza wyników nauczania,
przygotowanie programów naprawczych oraz profilaktyczno –
wychowawczych, praca nad statutem szkoły.
Odpowiedzialne: przewodniczące zespołów samokształceniowych,
zadaniowych i innych.

Ponadto w czerwcu:

 

⇒ niespodzianka na Dzień Dziecka - wyjście klasy III B do kina Krewetka
    (termin do uzgodnienia).
    Odpowiedzialna: p. H. Grzesik,

 

⇒ odbędą się warsztaty profilaktyczne z zakresu agresji i przemocy pt: „Pomocy przy przemocy" dla uczniów klas IVA, VA, VB, VIA i VIB
    (termin do uzgodnienia).

Odpowiedzialna p. B.Kobiela.

 

Dyrektorka Szkoły

Anna Listewnik  

slider

Brak grafik

Free Joomla! template by Age Themes