Wizja naszej szkoły

 

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. gen. Władysława Andersa domem twórców przyszłości!

 

Wizja szkoły

Uśmiech dzieci, zaufanie rodziców, wysoką ocenę środowiska będziemy zdobywać codziennie dbając o to, aby wspierając wszechstronny rozwój naszych uczniów, łączyć świat wyobraźni i nauki. Uspołeczniamy, uwrażliwiając na potrzeby drugiego człowieka, uczymy kultury i tolerancji, pamiętając o historii i tradycji.

Misja szkoły

Rzetelnie przygotowujemy uczniów do kolejnego etapu edukacji, uczymy twórczego rozwiązywania problemów, osiągania sukcesów każdego dnia, uspołeczniamy, dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój naszych podopiecznych. Rozbudzamy zainteresowania i uwrażliwiamy na kulturę oraz uczymy historii. Pamiętając o naszej przeszłości, tworzymy teraźniejszość i przyszłość. Dając solidne podstawy, przygotujemy uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym, które dążyć będzie do rozwoju w zgodzie z ideą humanizmu.

 

Kierunek rozwoju szkoły

Szkoła będzie dbać o zwiększenie liczby uczniów, poszerzy ofertę edukacyjną, zadba o promocję szkoły w środowisku. Utworzymy dodatkowe koła zainteresowań,  będziemy zapraszać na przedstawienia teatralne, wystawy, prelekcje współorganizowane przez dzieci. Szkoła będzie współtworzyć z dziećmi i z rodzicami, z nauczycielami, organizując festyny oraz spotkania z ekspertami prezentującymi, np. pracę lekarza, policjanta, strażaka. Wprowadzimy nowe innowacje pedagogiczne.

Uczniowie

Będziemy dbać, aby nasi uczniowie w miłej atmosferze za pomocą najnowocześniejszych metod nauczania zdobyli kompetencje kluczowe, które warunkują samorealizację i uspołecznienie.

Uczniowie będą uczyć się poprzez pracę w grupie, np. prezentując swoje zainteresowania, dbając o rośliny, tworząc spektakle, krótkie filmy promujące szkołę, przygotowując wystawy tematyczne, uczestnicząc w zawodach sportowych. Będą współtworzyli stronę internetową szkoły, która będzie także dostępna na facebooku. Poszerzymy działalność związaną w uczestniczeniem w różnego rodzaju konkursach, w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań, np.:

 • Koło twórczego rozwiązywania problemów,
 • Koło młodego autora,
 • Warsztaty teatralne,
 • Klub Młodego Matematyka,
 • Informatyka,
 • Świetlica profilaktyczna we współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktycznym,
 • Koleżeńska pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • Języki obce - j. angielski, j. hiszpański,
 • Robotyka,
 • Muzykoterapia,
 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne, filmowe,
 • Zajęcia sportowe.
 • W szkole nadal prowadzone będą popołudniowe lekcje języka ukraińskiego dla uczniów mniejszości narodowej ukraińskiej. Będziemy zapoznawać środowisko z kulturą ukraińską, poprzez prezentację zwyczajów, degustację potraw, recytację wierszy, czytanie prozy, wyświetlanie prezentacji.

Klasy integracyjne są bardzo ważne, dzięki nim możemy w pełni wspierać rozwój wszystkich podopiecznych.

 

 

Nauczyciele

Integracja to podstawa dobrze funkcjonującego zespołu, dlatego będę organizować wyjazdy, wyjścia do opery, teatru, kina.

Jako dyrektor szkoły będę motywowała nauczycieli do ciągłego dokształcania się. Nauczyciele potrzebują wsparcia w codziennej pracy, dlatego też będę zachęcała ich do współpracy z Kreatywną Pedagogiką, która jest instytucją motywującą do bogacenia warsztatu pracy, ale także mentorską. Ponadto nadal nauczyciele będą pracować w zespołach przedmiotowych, ale także w zespołach do spraw promocji szkoły, w zespołach powoływanych na okoliczność organizowania imprez szkolnych. Będę inicjowała współpracę z takimi instytucjami jak teatry i stowarzyszenia wspomagające rozwój dziecka. Chcę, aby nauczyciele poszerzali ofertę o innowacje pedagogiczne, modyfikacje przedmiotowe oraz zajęcia rozwijające pasje dzieci, a także Zrobię wszystko, aby efektywnie zarządzać wiedzą. Będę blisko nauczycieli, chcę znać ich potrzeby oraz oczekiwania, chcę współtworzyć, motywując i sugerując rozwiązania.

Będę wspierała rozwój wszystkich pracowników, starając się wynagradzać ich odpowiednio do zaangażowania. Szczególnie cenić będę współpracę, która jest niezbędna, aby szkoła się rozwijała i służyła społeczeństwu na najwyższym poziomie.

 

Rodzice

Rola rodziców jest niezwykle ważna, w szkole kierowanej przeze mnie będę włączała rodziców w  jej życie. Ustalimy zasady współdziałania, a naszym celem będzie dobro każdego dziecka i jego wszechstronny rozwój. Bez rodziców szkoła nie osiągnie sukcesu, to oni bowiem są pierwszymi znaczącymi dorosłymi w życiu dzieci, nauczyciele to drudzy znaczący dorośli.

Rodzie będą pomagać w realizacji spektaklu. Przygotują kostiumy dla swoich pociech. Mogą uczestniczyć w tworzeniu ról. Będą angażować się materialnie i duchowo. Przyczynią się do rozwoju swoich dzieci i ich rówieśników. Będą współtworzyć atmosferę szkoły, utrwalając pozytywny obraz placówki w środowisku.

Rodziny uczniów będą się włączać do współpracy przy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, jak np. kolejna rocznica działalności placówki, dzień otwarty, czy Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci i Dziadka, wycieczki klasowe i wycieczki szkolne, różnego rodzaju konkursy klasowe, szkolne, międzyszkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe.

 

Administracja szkoły

Wszyscy pracownicy niepedagogiczni określani administracją współtworzą szkołę, dbają także o wizerunek i atmosferę „drugiego domu” .Będą oni włączani w proces integracji, będą przeze mnie doceniani i motywowani. Szczególnie cenić będę ciepło, uśmiech i serdeczność wobec dzieci i rodziców.

Fundusze szkoły

Zamierzam racjonalnie gospodarować funduszami szkoły, pozyskiwać środki finansowe w ramach projektów rządowych, organizować przedstawienia, aukcje, zbiórki.

 

Rola dyrektora

Moja rola dyrektora będzie polegała na tym, aby uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i dyrektor mieli do siebie zaufanie i współpracowali ze sobą.

Będę współdziała z władzami samorządowymi oraz organem nadzoru pedagogicznego.

Jako lider Pedagogiki Kreatywnej wiem, że nauczyciele chcą się kształcić, że czerpią z doświadczenia kolegów i koleżanek. Odpowiednio wspierani pasjonaci zarażą swym entuzjazmem dzieci, które zachęcone sukcesem będą realizowały coraz to nowe cele.

Jako dyrektor szkoły będę realizowała wyzwania współczesności, czyli ciągle zmieniające się zadania. Odczytywanie potrzeb społecznych i ich realizowanie będzie podstawą mojej pracy.

Aby efektywnie zarządzać szkołą będę współpracowała z wieloma instytucjami, m.in.:

 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Urzędem Miejskim,
 • Związkami Zawodowymi,
 • Radą Dzielnicy,
 • Mediami,
 • Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi,
 • Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień,
 • Kuratorami Sądowymi i Pomocą Społeczną,
 • Strażą Miejska i Policją,
 • Placówkami Doskonalenia Nauczycieli,
 • Teatrem Miniatura,
 • Teatrem Wybrzeże,
 • Pałacem Młodzieży W Gdańsku.

Szkoła nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku będzie miejscem współtworzonym przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Każdego dnia w miłej atmosferze będziemy odnosili sukcesy. Poprzez zabawę dzieci zdobędą wiedzę i zrealizują marzenia. 

Jako dyrektor szkoły, sama wciąż się doskonaląc, będę motywowała i wspierała.

Praca w zintegrowanej grupie daje najlepsze efekty!

 

Dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 57 im.gen.Władysława Andersa 
Anna Listewnik

 

Free Joomla! template by Age Themes