Regulamin Boiska Szkolnego

 1. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku.
   
 2. Boisko jest przeznaczone do realizacji zajęć programowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku.
   
 3. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela lub animatora.
   
 4. Z opłat zwalnia się szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska.
   
 5. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem instruktora sportu.
   
 6. Dzieci korzystające z boiska powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.
   
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
   
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
  z obiektu przez osoby spoza szkoły lub osoby zatrudnione przez wynajmującego boisko.

   
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
   
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się:
 1. używania butów typu korki, kolce, wysokie obcasy,
 2. wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, deskorolkami, rolkami, wózkami po nawierzchni,
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boiska,
 5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 6. palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,
 7. zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 8. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 9. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 10. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
 11. przebywania i korzystania z obiektu bez zgody i po zamknięciu.
 1. Osoba pełniąca nadzór, instruktor sportu lub osoba funkcyjna szkoły z zależności
  od sytuacji może:
 1. nakazać zmianę obuwia sportowego,
 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 3. nakazać opuszczenie terenu boiska.
 1. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do dyrektora szkoły, nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego,  w sekretariacie szkoły lub na portierni.
   
 2. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia , najemca przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu.
   
 3. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę
  lub jej prawni opiekunowie.

   
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

 

Free Joomla! template by Age Themes