Statut Szkoły (skrót)

 

Poniżej wersja skrócona statutu. Cały tekst zobacz: TUTAJ


                        STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDAŃSKU 


                TEKST JEDNOLITY 
Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. 

 

Podstawa prawna:
 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)


 

Rozdział I 

§ 1 
Postanowienia ogólne
 

1. Pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku.
2. Szkoła jest szkołą publiczną, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gdańsk.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa sześć lat.
6. Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna w godzinach ustalonych przez organ prowadzący i obejmuje dzieci w wieku od piątego roku życia.
7. Dyrektor szkoły umożliwia na jej terenie obrót używanymi podręcznikami.
8. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o:
a) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku;
b) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą 

Pełny tekst statutu: http://sp57gda.pl/netpanel/images/pdf/statut2015.pdf

 

Free Joomla! template by Age Themes